Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 • audyt brokerski - analiza istniejącej ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów,

 • identyfikacja i analiza ryzyk,     

 • opracowywanie programów ubezpieczeń majątkowych i osobowych,

 • analiza i rekomendacje ofert ubezpieczeniowych,

 • zarządzanie i wykonywanie umów ubezpieczenia, w tym:

  • zawieranie umów,

  • kontrola umów pod względem formalnym i merytorycznym,

  • egzekwowanie praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia - sprawy o odszkodowania, udział w procesie likwidacji szkód,

  • przeprowadzanie doubezpieczeń lub rezygnacji  z ubezpieczenia,

  • nadzorowanie terminów płatności i zwrotów niewykorzystanych składek,

  • uzyskiwanie potwierdzenia cesji z umów ubezpieczenia,
    

 • wykonywanie czynności związanych z procedurami o udzielenie zamówień publicznych w przedmiocie ubezpieczeń na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

  • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez opracowanie zakresu i przedmiotu ubezpieczenia,

  • opracowanie szacunku wartości zamówienia,

  • przygotowanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert,     przygotowanie projektu umowy (istotnych postanowień umowy),

  • współudział w procedurach zamówienia publicznego w charakterze biegłego komisji przetargowych,